Popis aplikace Čas na Marsu pro Android

Oproti gadgetu do postranní lišty Windows má aplikace pro Android vylepšené algoritmy pro výpočet efemerid, které dávají dobrou shodu s JPL Horizons. Pro výpočet vzájemných poloh Země, Slunce a Marsu používá aplikace efemeridy JPL DE435. Lokální (horizontální) souřadnice se počítají pomocí modelu Marsu IAU2000. Elevace jednotlivých míst přistání sond byly přečteny z datových souborů MOLA megt s rozlišením 128px/°.

Aplikace je zatím ve vývoji, takže ještě není na Google play.

Všechna potřebná data pro výpočty jsou součástí aplikace. Aplikace nestahuje z internetu žádná data a je tedy plně funkční i v režimu off line.

Požadavky: minimální verze OS Android 5.0 (Lollipop)

Poznámka k verzi: protože aplikace není zatím umístěna na Google Play, nedochází ani k automatické aktualizaci při vydání nové verze. Je tedy potřeba aplikaci aktualizovat ručně.

Karta: Hodiny

Záhlaví

V záhlaví karty je zobrazen oficiální název sondy, případně její pojmenování.

Časové údaje

Hlavní časový údaj je zobrazen velkými číslicemi, který ukazuje čas LMST (místní střední sluneční čas) v místě přistání sondy. Je zde uveden i počet Sol (počítáno vzhledem k LMST), které sonda strávila na povrchu Marsu. Každou půlnoc místního času se Sol zvyšuje o jedničku. Uvětšiny sond se den přistání označuje jako Sol 0. Některé mise ale začínaly počítání od Sol 1.

Dále je uveden pravý sluneční čas LTST a časové pásmo, ve kterém se sonda nachází a tomu odpovídající pásmový čas LMZT.

Čas mise MT je místní střední sluneční čas v místě sondy, který používá řídící středisko. MT se obvykle liší od LMZT, protože bývá vztažený k plánovanému místu přistání, nikoli k místu kde sonda skutečně přistála. Na pravé straně od MT je pak uvedený čas, jaký mají tady na Zemi v příslušném řídícím středisku sondy.

MTC ukazuje koordinovaný čas pro Mars (obdoba UTC) a MSD což je obdoba juliánského datování pro Mars. Ls označuje areocentrickou délku Slunce. Pokud hodnota Ls=0°, nachází se Slunce v marsovském jarním bodě a na severní polokouli začíná jaro. Ls=180° naopak označuje podzimní bod. Ls=90° a Ls=270° pak označují letní, resp. zimní slunovrat.

Poloha Země a Slunce

V této části karty jsou uvedeny zdánlivé polohy Slunce a Země vzhledem k uvedenému souřadnému systému.

Azimut a výška nad obzorem Slunce a Země jsou vztaženy přímo k místu přistání sondy v obvyklých horizontálních souřadnicích s tím, že jsou respektovány rotační charakteristiky Marsu a refernční elipsoid planety. Pro určení roviny horizontu jsou použity areografické souřadnice místa sondy.

Pro obě tělesa je v areocentrických souřadnicích uvedená vzdálenost v astronomických jednotkách AU a v km.

Pro Zemi aplikace ještě počítá elongaci od Slunce, přičemž znaménkem je odlišena východní a západní elongace. Znaménko minus označuje západní elnogaci.

Iluminace a fáze se týkají osvětlení Země sluncem z pohledu od Marsu. Iluminace uvádí procentuální osvětlení kotoučku Země a fáze je fázový úhel. Na dalším řádku je úhlový průměr kotoučku Země na marsovké obloze a její zdánlivá magnituda.

U Slunce je to úhlový průměr kotoučku Slunce a aktuální sluneční konstanta ve vzdálenosti Marsu od Slunce.

Karta: Místo

Na této kartě jsou uvedeny informace o místu přistání sondy a i o samotném přistání sondy.

Záhlaví

Opět, jako na předešlé kartě je uvedený název mise a jmého sondy.

Souřadnice

Tato část karty ukazuje jednak skutečné souřadnice místa přistání a souřadnice, na kterých bylo plánované přistání. Z plánovaných souřadnic se většinou vychází při výpoču času mise MT.

U každých souřadnic je uvedena areocentrická délka, areocentrická šířka a elevace vzhledem k referenčnímu elipsoidu Marsu. Elevace jsou převzaté z dat MOLA.

Datum a čas přistání

V této části karty je uvedený datum čas UTC přistání sondy a jemu odpovídající časy MTC, LMST, LMZT a marsovské datum MTC.

U sond, jejichž přistíní neskončilo úspěšně, je uvedený plánovaný případně odhadovaný čas přistání/dopadu sondy.

Poloha Země a Slunce

Tyto údaje jsou shodné jako na kartě Hodiny, pouze s tím rozdílem, že vypočtené hodnoty jsou vztažené k datu a času přistání sondy.

Karta: Výběr nísta

Karta slouží k výběru místa. Zatím ještě neobsahuje všechny sondy, které na Marsu přistály nebo se pokusily přistát. Důvod je ten, že zejména u starších sond jsou přesné údaje obtížněji dohledatelné a často u souřadnic není napsané, o jaký typ souřadnic se jedná. Vyhledání těchto údajů bývá často časově náročné.

Záhlaví

V záhlaví se zobrazuje aktuální koordinovaný čas (LMST na nultém poledníku Marsu) a marsovské datum MSD.

Seznam míst

Zatím jsou uvedeny pouze sondy, které přistály na povrchu. U každé z nich je uvedeno její jméno, název mise, místo přistání a časové pásmo, ve kterém se místo přistání nachází.

Význam symbolů

sonda se připravuje na přistání na povrchu Marsu
sonda úspěšně přistála a je stále v činnosti
sonda úspěšně přistála, ale je již neaktivní
přistání sondy skončilo neúspěchem